Avfallsbehandling

Hvor blir det av de forskjellige fraksjonene?

Innsamlet næringsavfall og deler av avfallet som kommer inn på gjenbrukstorget blir sortert av oss og videresendt dit det skal.

PAPP
Hva: papp, bølgepapp, kartong
Hvorfor: Gjenvinnes til ny papp

PAPIR
Hva: papir, brev-/kontorpapir, aviser, tidsskrifter, reklame, o.l
Hvorfor: Gjenvinnes til nytt papir

PLASTFOLIE
Hva: Plastfolie, klebefolie, plastsekker, poser
Hvorfor: Gjenvinnes til ny plastfolie

TREVIRKE
Hva: Trevirke, sponplater, folierte plater, o.l
Hvorfor: Kvernes til flis, og brukes som biobrensel

GLASS- OG METALL
Hva: Glass og metall emballasje
Hvorfor: Rengjort glass og metall gjenvinnes til nytt glass og metall

JERN OG METALLER
Hva: Jern og metall
Hvorfor: Gjenvinnes til nytt jern og metall

EE-Avfall
Hva: Elektriske og elektroniske artikkler
Hvorfor: Avfallet miljøsaneres, og de forskjellige bestanddelene gjenvinnes

MATAVFALL
Hva: Matavfall ( frukt,grønt,kjøtt, o.l)
Hvorfor: Gjenvinnes som biogass, eller komposteres

RESTAVFALL
Hva: Avfall som ikke lar seg materialgjnevinnes, må ikke innholde farlig avfall og andre miljøskadelige komponenter
Hvorfor: Går til energigjenvinning