Isak D. Westgaard AS innfører obligatorisk utsortering av matavfall fra 01.10.18. Her kan vi tilby deg en løsning med beholder for matavfall

Kostand for tømming av denne er:

  • Tømmefrekvens: Avtales
  • Pris pr tømming: Avtales
  • Pris for matavfall pr kg: Avtales

Dunken tømmes etter avtale (ukentlig, hver 14. dag, månedlig eller dere ringer oss) Avvik i beholder/container er kr 1000 ved leveranse av feil fraksjon.

Hvordan kommer beholderen?
Vi tar kontakt med dere for avtale og utplassering av dunk.

Hva er matavfall?
Matavfall er alt som kan bli til kompostjord:
Matrester, kaffegrut, kaffefilter, teposer, tørkepapir, planterester.

Hvorfor gjør vi dette? Vi ønsker å være i forkant.
Matvafallet vi gå til Ecopro i Verdal hvor det vil bli til gjødsel og gass til bussene i Trondheim.
De fleste av oss sorter allerede matavfallet hjemme i dag.

Foreslår obligatorisk sortering av matavfall
Miljødirektoratet foreslår å stille krav til kommuner og næringsaktører om å sortere og materialgjenvinning av matavfall. Dette vil være bra for miljøet og bidra til at vi oppfyller bindende EU-mål.

Materialgjenvinning
Materialgjenvinning av matavfall reduserer klimagassutslipp, energibruk og utslipp av helse- og miljøfarlige stoffer sammenlignet med om det skulle gått til forbrenning med energiutnyttelse.

Miljødirektoratet arbeider for å sikre økt materialgjenvinning av avfall, med mindre gjenvinning ikke er berettiget ut fra miljøhensyn, ressurshensyn og/eller økonomiske forhold.

Matavfall er verdifulle ressurser som kan utnyttes bedre. Matavfall kan bli til verdifull biogass og gjødsel. Likevel blir under halvparten av det norske matavfallet materialgjenvunnet i dag.

Må nå EU-mål
EU krever at 50 prosent av husholdningsavfall og liknende avfall blir materialgjenvunnet i 2020, og har foreslått nye ambisiøse mål for 2025 og 2030 på henholdsvis 60 og 65 prosent. Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å nå målet i 2020. For 2025 og 2030 foreligger det forslag til mål, men disse er ikke vedtatt.

Mange kommuner og private virksomheter gjør allerede en betydelig innsats for å material gjenvinne matavfall.

Miljødirektoratet foreslår at alle kommuner og virksomheter som genererer og håndterer næringsavfall som likner husholdningsavfall, får krav om å sortere ut mat- og plastavfall og levere dette til materialgjenvinning.

– Disse kravene er bra for miljøet. De vil redusere klimagassutslippene våre og redusere energibruken i Norge og andre land. De vil også bidra betydelig til at vi nærmer oss EUs mål, men vil ikke være nok i seg selv.

Lavere utslipp, høyere kostnad
For avfallsbransjen vil kravene gi høyere kostnader ved innsamling og behandling av avfallet, fordi mye av avfallet som i dag sendes til forbrenning og energiutnyttelse, må samles inn i separate fraksjoner og forbehandles før materialgjenvinning.

Behov for ytterligere informasjon
Isak D. Westgaard AS – Industrivegen 13, 7500 Stjørdal
Telefon: 74 82 01 20 – firmapost@westgaard.no