Miljø- og kvalitetspolitikk

Her kan du lese noe punkter om vårt kvalitetssystem

Kvalitetspolitikk

 • Til enhver tid oppfylle myndighets- og bedriftspålagte krav og kontinuerlig forbedre virkningen av kvalitets- og miljøstyringssystemet
 • Være en betydelig aktør innen avfallsrelatert transport i Midt-Norge og foretrukne samarbeidspartner innen avfallsbehandling
 • Ha kundetilfredshet i fokus ved gjennomføring av kundeoppdrag

Miljøpolitikk:

 • Vi skal til enhver tid ha rutiner og ressurser som sikrer at vi reduserer risikoen for uakseptable utslipp til luft, jord og vann.
 • Kontinuerlig arbeide med å forbedre arbeidsmetoder og bruk av produksjonsutstyr for å forhindre forurensning.
 • Redusere mengden av miljøskadelige komponenter i vår virksomhet.
 • Redusere risiko og tilrettelegge arbeidsoppgaver for våre ansatte og interessenter, slik at vi forebygger ulykker, helseskader og brann.
 • Prioriterer å fokusere på materialgjenvinning av mottatt avfall
 • Vi skal være blant de ledende i bransjen når det gjelder å sikre at vår produksjon ikke forurenser internt eller eksternt og for øvrig ha minst mulig negativ påvirkning på miljøet.

Overordnet langsiktig HMS-mål (Visjon)

Virksomheten skal gjennom å følge lover og forskrifter arbeide for at ingen alvorlige ulykker skal skje i vår virksomhet.

Våre ansatte skal ha et godt fysisk, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, som er bedre eller minst like bra som hos øvrige aktører i vår bransje.

HMS-, Miljø- og kvalitetsmål

 • Samlet totalt sykefravær ikke over 5% pr. år (HMS)
 • Vi skal material gjenvinne 6% av innkommet blandet avfall innen 2020 (HMS og 14001)
 • Ingen arbeidsrelaterte personskader. (HMS)
 • Minimum 20 avvik per mnd. Fra operative, for å fange opp trender og arbeidet med korrigerende tiltak (Landax) (HMS)
 • Overvåke og måle tomgangskjøring, utrullingsgrad og dieselforbruk på våre lastebiler (HMS og 14001)
  • Dieselforbruk skal ikke over 4,4 liter pr mil
  • Tomgangskjøring ikke over 10%
  • Utrulling over 15%
 • Vi skal ha en kundetilfredshet på over 9 på våre største kunder. (Kvalitet)
 • Landax: øke bruken av systemet hos alle ansatte, og sørge for at systemet er så brukervennlig og tilgjengelig at ansatte får en merverdi og en respons av å bruke det.
 • Sikre at virksomheten ikke har uakseptable utslipp til det ytre miljø. (HMS og 14001)
 • Alle rapporterte uønskede hendelser og avvik skal være påbegynt behandlet av ansvarlig leder innen 5 dager. (Kvalitet og HMS)
 • Virksomheten skal måle antall leveringer som blir mottakskontrollert i Scanportal.
 • Det skal arbeides med å stadig utnytte tilgjengelig produksjonstid på kjøretøyene, slik som f.eks. to-skift, og ordreplanlegging.
 • Utarbeidet budsjett skal brukes som et styringsverktøy, og det skal arbeides aktivt for å oppnå budsjett for de ulike avdelingene.
 • Redusere responstid på sentralbord.