Endringer i avfallsforskriften gir strengere krav til kildesortering og vil påvirke avfallsløsningen til svært mange virksomheter.

Fra 1. januar 2023 vil det ikke lenger være tillatt å kaste matavfall, plast og hageavfall i restavfallet. Det er nå et krav at dette skal kildesorteres og gå til materialgjenvinning. Det er altså ikke lenger tillatt at disse avfallstypene går til energigjenvinning.

Kravet gjelder for alle virksomheter som har såkalt husholdningsliknende avfall. I praksis gjelder det de aller fleste bedrifter. En tolkning av avfallsforskriften kan være at kravet ikke gjelder på f.eks. byggeplass eller en ren produksjonsvirksomhet. Likevel vil kravet gjelde for de delene av disse virksomhetene som har kontor eller kantine.

Hensikten med økede krav til kildesortering og materialgjenvinning er at vi i 2035 skal materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 % av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet.

Les mer på regjeringen.no om Strengere krav til kildesortering av avfall.

Dette er de viktigste endringene i avfallsforskriften
Den viktigste endringen i Forskrift om endring i avfallsforskriften er § 10a-5 som treffer de fleste virksomheter:

Ǥ 10a-5. Plikter for virksomheter som generer husholdningslignende avfall
Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for
a. at husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall utsorteres ved kildesortering.
b. at husholdningslignende plastavfall som kan materialgjenvinnes utsorteres ved kildesortering. Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering.
c. at utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til materialgjenvinning.
Plikten i første ledd bokstav c gjelder ikke utsortert park- og hageavfall som gjenvinnes ved kompostering ved kilden.»

Dette må du tenke på
Vi har laget en enkel sjekkliste som vi håper kan hjelpe deg å håndtere avfallet ditt riktig, og sikre at din virksomhet tilfredsstiller kravene etter 1. januar 2023. Hvis du kan svare ja på ett eller flere av spørsmålene nedenfor, så er din virksomhet omfattet av endringene i avfallsforskriften og må ha en avfallsløsning for dette.

Er min virksomhet omfattet av endringene i avfallsforskriften?
Har din virksomhet husholdningsliknende avfall, er svaret ja. De fleste virksomheter innenfor varehandel og tjenesteytende næringer vil være omfattet av endringene. Har du kantine og matavfall vil du uansett være omfattet av endringene.
Du kan svare nei hvis du har avfall som oppstår på byggeplass og kanskje i ren produksjonsvirksomhet.

Må vi kildesortere matavfall?
Dersom din virksomhet er omfattet av endringen (jf. første spørsmål) og du har matavfall fra kantine, tilbereding av mat eller matvarer som f.eks. har gått ut på dato, så er svaret ja og du må ha en løsning for dette.

Må vi kildesortere plastavfall?
Dersom din virksomhet er omfattet av endringen (jf. første spørsmål) og du har plastavfall som folie, emballasje, flasker, kanner, brett og lignende, er svaret ja og du må ha en løsning for dette.

Ta kontakt med oss for å avtale en løsning