Åpenhetsloven

Vårt arbeid med å sikre arbeidsmiljø og menneskerettigheter etter åpenhetsloven

Åpenhetsloven som trådte i kraft 1.juli 2022 gjelder for selskapet og pålegger oss en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til virksomhetens og leverandørenes påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Vi skal også publisere en redegjørelser for de aktuelle aktsomhetsvurderingene og besvare eventuelle spørsmål om dette fra allmennheten.

Om Westgaard

Westgaard driver sin hovedvirksomhet innen transport og håndtering og gjenvinning av avfall. Virksomheten er eiet av Trøndelag Gjenvinning AS, som igjen er eiet av Børstads Transport AS og Innherred Renovasjon IKS med 50% hver.

Vi tar ansvar for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av våre tjenester.

Vi har forpliktet oss til å drive vår virksomhet på en etisk, miljømessig og bærekraftig forsvarlig måte og har innarbeidede systemer for å fremme dette samfunnsansvaret. Den løpende aktsomhetsvurdering og kontroll av leverandører skjer i tråd med de rutiner vi har under våre sertifiseringer under ISO 9001 og ISO 14001 for kvalitetskontroll. For å sikre at de aktuelle systemer er velegnet, tilstrekkelig og virkningsfulle holdes i tillegg strategisamlinger der ledelsen gjennomgår kvalitetssystemene med sikte på å kontrollere og eventuelt å avdekke avvik eller ting som bør forbedres. Aktsomhetsvurderingene er tatt inn som en del av dette.

Vi har også etablert etiske retningslinjer for virksomheten og stiller krav til at leverandører og forretningspartnere opptrer innenfor tilsvarende etiske rammer.

Gjennom de etablerte systemene som i lengre tid har vært i virksomheten, er det nå lagt på en løpende prosess for å sikre at virksomheten etterlever FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette arbeidet skjer med hovedvekt på å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold, både i forbindelse med levering av egne tjenester og ved innkjøp fra andre.

Arbeidet knyttet til åpenhetsloven er forankret i styrene og ledelsen er bedt om å etablere systemer for etterlevelse av loven, samt å sørge for løpende rapportering til styret.

Konkret om kartlegging og risikovurdering

Vi kartlegger alle våre leverandører og forretningsforbindelser og foretar løpende vurderinger knyttet til risiko, særlig om grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, miljø og bærekraft. De aktsomhetsvurderingene som er innebygget i kvalitetskontrollsystemene nevnt ovenfor bygger på ulike verktøy slik som Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings høyrisikoliste, utarbeidede retningslinjer og bransjespesifikke veiledninger fra OECD og Forbrukertilsynets veiledninger og andre relevante kilder.

Basert på aktsomhetsvurderingene er det vår oppfatning at virksomheten i utgangspunktet medfører begrenset risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Der vi anser risikopotensialet som størst er innen de de transporttjenestene vi kjøper. Våre hovedleverandører er transportører som kjører fast for oss eller som er innleiet via meglere av transporttjenester. For begge kategorier har vi gjort konkrete vurderinger av deres virksomheter uten å avdekke negativ påvirkning.

Når det gjelder mulig negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos leverandører av annet enn transporttjenester er alle våre leverandører er basert i EU-land som anses som lavrisiko (primært norske) og det ikke avdekket uakseptabel risiko ved gjennomgangen av leverandørene.

I de tilfeller vi eventuelt avdekker usikkerhet på hvordan leverandøren opptrer i forhold til menneskerettigheter, arbeidsforhold eller miljø, vil vi stille krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom en leverandør ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet enten ved krav om endring eller ved å avslutte kontraktsforholdet.

Har du spørsmål knyttet til vår etterlevelse av åpenhetsloven? Ta kontakt med Øystein

Øystein Lie

Daglig leder / Markedsansvarlig

+47 901 61 149 [email protected]

Informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av informasjonskapsler.