Salgsvilkår

1 Ytelser fra Westgaard AS

1.1 Forskriftsmessig avfallshåndtering fra Westgaard AS.

Westgaard forplikter seg til å ta hånd om de avtalte avfallstyper fra kundes enheter på en miljøtilpasset og forskriftsmessig måte. De avfallstyper som forlater hver enhet skal sluttbehandles ved et godkjent anlegg.

1.2 Betingelser

Avtalen skal sikre konkurransedyktige betingelser og kostnadseffektive løsninger med hensyn til håndtering av alt avfall.
Westgaard vil også til enhver tid søke å oppnå/utvikle miljøriktige avfallsløsninger.

1.3 Bevegelige helligdager

Der henting av avfall på rute faller på en bevegelig helligdag vil avfallet bli hentet nærmeste 2 virkedager før eller etter avtalt hentetidspunkt.

1.4 Tømming

Alle avtalte/bestilte tømminger faktureres. Ved variable antall enheter belastes det minimum for oppmøte og en enhet.

2 Ytelser fra kunde

2.1 Innhold

Kunde er ansvarlig for innholdet i avfallsenhetene og renheten av sorterte fraksjoner, og for at avfall ikke sitter fast slik at det vanskeliggjør tømming. Beholdere/containere skal ikke være overfylte eller feillastet slik at de ikke kan nettes eller trilles/fraktes uten fare for søl og spill. Avvik kan tilleggsfaktureres og ved grov feillasting settes container igjen til den er korrekt latet av kunden.

2.2 Farlig avfall

Farlig avfall som f.eks olje, batterier, CCA impregnert trevirke, PCB eller annet avfall som i henhold til forskriftene er definert som farlig avfall, må kun kastes i godkjent oppsamlingsutstyr for farlig avfall. Kunde er forpliktet til å deklarere farlig avfall i henhold til gjeldende regler. Avfall som er radioaktivt, eksplosivt eller smittefarlig skal ikke legges i våre beholdere/containere.

2.3 Offentlig grunn

Oppsamlingsutstyr plassert på offentlig grunn, belastes med en daglig avgift til den respektive kommune. All plassering på offentlig grunn må godkjennes av Stjørdal Parkering eller tilsvarende.

2.4 Avsperring

Når plassering av avfallshåndteringsutstyr på fortau tillates, må oppsamlingsenheten sikres mot at blinde og svaksynte støter mot enheten ( benytt godkjent sperremateriell). Hvis fortau blir sperret, skal nødsfortau etableres.

2.5 Søndag og helligdager

Det er ikke lov å ha oppsamlingsenheter på offentlig grunn stående på søndag og helligdager uten tillatelse.

2.6 Fakturamottaker og – adresse

Kunde skal til enhver tid oppdatere Westgaard med korrekt fakturamottaker og – adresse.

 

3 Tilgjengelighet

3.1 Tilgjengelighet

Kunden skal besørge tilgjengelighet ved avhenting/tømming av beholdere, containere og komprimatorer. Videre skal kunde informere Westgaard om alle typer endringer som i vesentlig grad påvirker tilgjengeligheten.

3.2 Beholderbehandling

Hvis tømming av beholder i vesentlig grad forsinkes av trilleavstand over 200 meter, flere etasjer eller låste dører m/manglende nøkkeldeling, må det inngås særavtale om tilleggsbelastning, om ikke de nevnte problemstillingene lar seg løse på annen måte.

3.3 Avfall plassert på rampe

Hvis avfallet er plassert på rampe er det kundens ansvar å påse at hentestedet er utstyrt med løftebord eller annen tilsvarende løsning, som medfører at avfallsenheten enkelt kan transporteres ned til det planet hvor transportbilen kan utføre oppdraget.

3.4 Bratt adkomst

Hvis helningsvinkelen på transportbanen er bratt slik at beholdere blir for tung å trille, er det kundens ansvar å sørge for at avfallsenhetene befinner seg på et plan hvor transportbilen kan utføre oppdraget.

3. 5 Emballasjepresser

Papp- og plastballer må være tatt ut av pressenheten, og være tilgjengelig for henting med jekketralle.

3.6 Plassering av oppsamlingsutstyr

Kunde er ansvarlig for at oppsamlingsutstyr plasseres på underlag som ikke hindrer/forsinker tømming.

 

4 Avvik og erstatningansvar

4.1 Avvik

Avvik i kundens avfall kan faktureres med oppmøte/bomtur ( tømming med komprimatorbil), eller avviksgebyr og behandlingsgebyr.

4.2 Mislighold

Ved vesentlig mislighold av avtalen kan den part som rammes av misligholdet heve avtalen med skriftlig varsel og kreve erstatning for det direkte tap han er påført ved misligholdet.  Før avtalen heves endelig skal parten som ønsker heving innkalle til et forhandlingsmøte, hvor partene forsøker å finne en løsning som medfører at kontraktsforholdet kan fortsette.

4.3 Ødelagt beholder

Hvis en beholder/container blir ødelagt grunnet behandling som kunde forstod eller burde ha forstått var ødeleggende, skal skaden erstattes av kunde.

4.4 Forsvunnet beholder/container

Beholdere/containere som forsvinner fra sitt utplasseringssted erstattes i sin helhet av kunde.

5 Prisregulering

5.1 Endring i kommunale gebyrer/statlig avgifter

Prisen på avfall kan reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende avgifts- og gebyrsatser. Prisen økes i samsvar med økningen i statlige og kommunale avgifter. Prisendringen foretas fra den dato hvor kommunale eller statlige reguleringer ikraftsettes. Sortert avfall kan reguleres ihht. utviklingen i nasjonale/internasjonale markeder.

5.2 Endringer fra materialselskapene

Dersom det skjer vesentlige endringer fra materialselskapene, som endrer markedsprisene, kan Westgaard  justere prisene. Prisendringen foretas fra den dato endringen skjer hos materialselskapene.

5.3 Transport

Transportprisen reguleres normalt l. januar i henhold til siste års generelle prisutvikling. (KPI). Ved endringer i andre avgifter eller gebyrer som påvirker transportsektoren (herunder for eksempel drivstoff/bompenger mv) kan det gjøres en ekstraordinær justering i transportprisene for å kompensere for dette.

 

6 Betalingsbetingelser/faktura

6.1 Forfall

Netto pr. 14 dager, dersom annet ikke er avtalt.

6.2 Forsinkelsesrente

Uomtvistede fakturaer som utbetales for sent, vil bli renteberegnet etter bestemmelsene i lov om forsinkelsesrente.

6.3 Fakturagebyr

Fakturagebyr bortfaller ved utsendelse på e-post eller EHF. Fakturagebyr for papirfaktura etter de til enhver tid gjeldende satser for Westgaard AS.

 

7 Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager fra reklamasjonsgrunnlaget oppstod.

 

8 Kredittvurdering

Hvis resultatet av Westgaard sin rutinemessige kredittvurdering skulle tilsi det, kan Westgaard si opp avtalen med én mnd. varsel. Alternativt kan det inngås avtale om forskuddsbetaling.

 

9 Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som etter norsk rett må betraktes som Force Majeure, suspenderes plikten til oppfyllelse for den part som rammes av situasjonen. Situasjonen skal meddeles den annen part uten ugrunnet opphold for å kunne påberopes. Den andre parts forpliktelse suspenderes i samme periode. Så snart situasjonen faller bort eller ikke lenger kan betraktes som Force Majeure, gjenoppstår plikten til oppfyllelse.

 

10 Tvister

Alle tvister med grunnlag i denne avtalen skal innen 3 måneder søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem skal saken avgjøres ved voldgift i Trondheim Tingrett.

Informasjonskapsler

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen. Ved å fortsette å bruke nettsiden samtykker du i bruken av informasjonskapsler.